Като синдикална секция, част от Федерацията на Транспортните ние спазваме УСТАВ НА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ КЪМ КТ „ПОДКРЕПА“

НАРЕДБА НА КТ ПОДКРЕПА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА НАБИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС